شرایط و ضوابط

استفاده کاربران از هرکدام از بخش ها یا خدمات اپلیکیشن یا تارنمای فاتحان ثریا (تارنمای اختصاصی بخش علمی-آموزشی وبسایت علمی فرهنگی آموزشی مهدی) به منزله موافقت با شر...