آشنایی با سیستم خنک‌کاری و گرمایش موتور – فاتحان ثریا

آشنایی با سیستم خنک‌کاری و گرمایش موتورReviewed by فاتحان ثریا on Aug 6Rating: 5.0آشنایی با سیستم خنک‌کاری و گرمایش موتورآشنایی با سیستم خنک‌کاری و گرمایش موتور آشنایی با سیس...

طراحی لیوان ماگ در نرم افزار سالیدورکز – فاتحان ثریا

طراحی لیوان ماگ در نرم افزار سالیدورکزReviewed by طراحی لیوان ماگ در نرم افزار سالیدورکز on Aug 9Rating: 5.0طراحی لیوان ماگ در نرم افزار سالیدورکزطراحی لیوان ماگ در نرم افزار س...

آشنایی با سیستم‌های تغذیه و سوخت رسانی – فاتحان ثریا

آشنایی با سیستم‌های تغذیه و سوخت رسانیReviewed by فاتحان ثریا on Aug 3Rating: 5.0آشنایی با سیستم تغذیه و سوخت رسانی موتورآشنایی با سیستم تغذیه و سوخت رسانی موتور آشنایی با سیست...

آشنایی با سیستم روغن کاری خودرو – فاتحان ثریا

آشنایی با سیستم روغن کاری خودرو پیشرانه‌ی خودروها قطعات متحرک بسیار زیادی دارد که با یکدیگر درتماس‌اند. همان‌طورکه احتمالا می‌دانید، هرگاه سطح دو جسم متحرک با ی...

مفاهیم رنگ ها در بخش اسکچ سالیدورکز – فاتحان ثریا

مفاهیم رنگ ها در بخش اسکچ سالیدورکزReviewed by مفاهیم رنگ ها در بخش اسکچ سالیدورکز on Jul 22Rating: 5.0مفاهیم رنگ ها در بخش اسکچ سالیدورکزمفاهیم رنگ ها در بخش اسکچ سالیدورکز مفا...

مقید سازی صحیح اسکچ با استفاده از مرکز مختصات Solidworks – فاتحان ثریا

مقید سازی صحیح اسکچ با استفاده از مرکز مختصات SolidworksReviewed by مقید سازی صحیح اسکچ با استفاده از مرکز مختصات Solidworks on Jul 22Rating: 5.0مقید سازی صحیح اسکچ با استفاده از مرکز مختص...

چالش برد کم خودروهای برقی – فاتحان ثریا

چالش برد کم خودروهای برقیReviewed by چالش برد کم خودروهای برقی on May 19Rating: 5.0چالش برد کم خودروهای برقیچالش برد کم خودروهای برقی چالش برد کم خودروهای برقی چالش برد کم خودرو...

دولت ها برای خودروی برقی چه می کنند؟ – فاتحان ثریا

دولت ها برای خودروی برقی چه می کنند؟Reviewed by دولت ها برای خودروی برقی چه می کنند؟ on May 20Rating: 5.0دولت ها برای خودروی برقی چه می کنند؟دولت ها برای خودروی برقی چه می کنند؟ د...

خودروی برقی یا سلول هیدروژنی؟ – فاتحان ثریا

خودروی برقی یا سلول هیدروژنی؟Reviewed by خودروی برقی یا سلول هیدروژنی؟ on May 21Rating: 5.0خودروی برقی یا سلول هیدروژنی؟خودروی برقی یا سلول هیدروژنی؟ خودروی برقی یا سلول هیدرو...

تست خودروهای برقی: ب ام و تمام الکتریک ActiveE – فاتحان ثریا

تست خودروهای برقی: ب ام و تمام الکتریک ActiveEReviewed by تست خودروهای برقی: ب ام و تمام الکتریک ActiveE on May 23Rating: 5.0تست خودروهای برقی: ب ام و تمام الکتریک ActiveEتست خودروهای برقی: ب...

تنظیمات ذخیره، بک آپ و رکاوری در نرم افزار سالیدورکز – فاتحان ثریا

تنظیمات ذخیره، بک آپ و رکاوری در نرم افزار سالیدورکزReviewed by تنظیمات ذخیره، بک آپ و رکاوری در نرم افزار سالیدورکز on May 25Rating: 5.0تنظیمات ذخیره، بک آپ و رکاوری در نرم افزا...

تنظیمات ذخیره نتایج شبیه سازی غیر خطی در سالیدورکز – فاتحان ثریا

تنظیمات ذخیره نتایج شبیه سازی غیر خطی در سالیدورکزReviewed by تنظیمات ذخیره نتایج شبیه سازی غیر خطی در سالیدورکز on May 24Rating: 5.0تنظیمات ذخیره نتایج شبیه سازی غیر خطی در سال...

انگیزه ساخت خودروهای برقی چه بود ؟ – فاتحان ثریا

انگیزه ساخت خودروهای برقی چه بود ؟Reviewed by انگیزه ساخت خودروهای برقی چه بود ؟ on May 22Rating: 5.0انگیزه ساخت خودروهای برقی چه بود ؟انگیزه ساخت خودروهای برقی چه بود ؟ انگیزه س...

ایجاد گزارش روند شبیه سازی در نرم افزار سالیدورکز – فاتحان ثریا

ایجاد گزارش روند شبیه سازی در نرم افزار سالیدورکزReviewed by ایجاد گزارش روند شبیه سازی در نرم افزار سالیدورکز on May 17Rating: 5.0ایجاد گزارش روند شبیه سازی در نرم افزار سالیدو...