محققان از آمریکیوم برق تولید کردند

فاتحان ثریا: محققان انگلیسی عنصر آمریکیوم را از انباشت ِ پلتونیوم استخراج کردند و از گرمای ناشی از این عنصر ِ رادیواکتیو برای تولید جریان الکتریکی استفاده نمودند ک...