آیا تصور ما می‌تواند واقعیت را تغییر دهد؟

فاتحان ثریا: یک مطالعه جدید نشان می دهد تصور یک رویداد در محلی خاص می تواند نگرش ما نسبت به این مکان را در واقعیت تغییر دهد. به گزارش فاتحان ثریا، برای حل مسأله چگونگ...