شاید حیات پیچیده مدیون فعالیت قارچ‌های باستانی باشد

فاتحان ثریا: قارچ‌های فسیل‌شده به دلیل ماهیت ظریف و تجزیه شونده‌شان خیلی نادر هستند. تا به امروز، قدیمی‌ترین فسیل قارچی مربوط به ۴۵۰ میلیون سال پیش می باشد؛ یعنی ...