به گفته فیزیکدانان گرانش کوانتومی “هیچ تقارنی ندارد”

فاتحان ثریا: تیمی از فیزیکدانان بین‌المللی به این نتیجه رسیدند که وقتی گرانش با مکانیک کوانتومی ترکیب شود، هیچ تقارنی وجود نخواهد داشت. به گزارش فاتحان ثریا، به گف...