منشأ شیشه به صحرای لیبی باز می‌گردد

فاتحان ثریا: شیشه در صحرای لیبی یک شیشۀ طبیعی است که در غرب مصر کشف شده و ۲۹ میلیون سال پیش کشف شده است، هرچند منشأ آن هنوز تحت بررسی قرار دارد: دو فرضیه‌ عمده در مورد...