آموزش الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO )Reviewed by آموزش الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO ) on May 3Rating: 5.0آموزش الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO )آموزش الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO )

آموزش الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO )


PSO یک الگوریتم جستجوی اجتماعی است که از روی رفتار اجتماعی دسته‌های پرندگان مدل شده است. در ابتدا این الگوریتم به منظور کشف الگوهای حاکم بر پرواز همزمان پرندگان و تغییر ناگهانی مسیر آنها و تغییر شکل بهینه‌ی دسته به کار گرفته شد .

در PSO، ذرات در فضای جستجو جاری می‌شوند. تغییر مکان  ذرات در فضای جستجو تحت تأثیر تجربه و دانش خودشان و همسایگانشان است. بنابراین موقعیت دیگر توده  ذرات روی چگونگی جستجوی یک ذره اثر می‌گذارد . نتیجه‌ی مدل‌سازی این رفتار اجتماعی فرایند جستجویی است که ذرات به سمت نواحی موفق میل می‌کنند.

ذرات از یکدیگر می‌آموزند و بر مبنای دانش بدست آمده به سمت بهترین همسایگان خود می‌روند اساس کار PSO بر این اصل استوار است که در هر لحظه هر ذره مکان خود را در فضای جستجو با توجه به بهترین مکانی که تاکنون در آن قرار گرفته است و بهترین مکانی که در کل همسایگی‌اش وجود دارد، تنظیم می‌کند.

آموزش الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO )

 

 مطالعه این مقاله در وب سایت منبع

  این مطلب را پسندیدم

پاسخ دهید