توصیه های ایمنی هنگام وقوع سیل و طوفان – فاتحان ثریا

ساعاتی پیش در مقاله قبل، هنگام و بعد از وقوع سیل چه کنیم؟، یک موشن گرافیک آموزشی در رابطه با اقداماتی که باید قبل و بعد و نیز موقع وقوع سیل انجام شود را ذکر کردیم. در ...